Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia:

Tieto všeobecné obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.naplnspajzu.sk. Všeobecné obchodné podmienky (ďalej tiež ako „VOP“) upravujú práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka) na strane druhej pri uzatváraní kúpnych zmlúv prostredníctvom internetu.

 

1.1 Predávajúci a prevádzkovateľ internetového obchodu/sídlo firmy

Sídlo firmy:

R & M plus, s.r.o.
Slovenské Pravno 368
03822 Slovenské Pravno

IČO: 44 796 668

IČ DPH :  SK2022834528

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka číslo 51388/L (ďalej len „Prevádzkovateľ“) vydáva tieto podmienky používania.

 

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN: SK02 0900 0000 0051 6942 1452

Prevádzka (kamenná predajňa): Slovenské Pravno 88, 038 22 Slovenské Pravno

tel. kontakt: +421 910 207 205

 

1.2 Orgán dozoru

1.2.1    Slovenská obchodná inšpekcia

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj

Odbor výkonu dozoru

Predmestská 1359/71, 010 01 Žilina

1.2.2    Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Martine

Kuzmányho 540, 036 01 Martin

1.2.3    Regionálna veterinárna a potravinová správa Martin

Záturčianska 1796/1, 036 01 Martin

 

2. Vymedzenie pojmov:

2.1 Prevádzkovateľ (prevádzkovateľ internetového obchodu) – je podnikateľ, ktorý kupujúcemu predáva tovar a poskytuje služby v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to osoba, ktorá zároveň prevádzkuje e-shop (www.naplnspajzu.sk). Predávajúci (dodávateľ) tovaru a služieb ponúkaných v e-shope je: R & M plus, s.r.o., Slovenské Pravno 368, 03822 Slovenské Pravno.

 2.2 Kupujúci – je fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, ktorá uzavrela s predávajúcim cez e-shop kúpnu zmluvu prostredníctvom vytvorenia záväznej objednávky, ktorá bola doručená predávajúcemu.

2.3 E-shop – je internetový obchod umiestnený v sieti internet na stránke www.naplnspajzu.sk, ktorý umožňuje nakupovanie tovaru, alebo služieb ponúkaných predávajúcim.

2.4 Tovar alebo služba – zahŕňajú všetky výrobky, produkty, alebo služby zverejnené na internetovej stránke e-shopu.

2.5 Objednávka – návrhom na uzavretie zmluvy je objednávka kupujúceho adresovaná predávajúcemu. Objednávku možno uskutočniť najmä vyplnením objednávkového formuláru na stránke e-shopu, pričom po jeho úplnom vyplnení a odoslaní objednávky sa táto stáva pre kupujúceho záväznou. Objednávku je možné poslať aj emailom alebo je možné ju vytvoriť aj telefonicky na telefónnom čísle uvedenom na e-shope.

2.6 Prijatie objednávky – vzniká doručením úplne vyplnenej a odoslanej objednávky v e-shope  predávajúcemu.

2.7 Potvrdenie objednávky – je prijatie návrhu na uzavretie zmluvy, v ktorom predávajúci  potvrdzuje, že objednávku kupujúceho prijíma. Potvrdenie objednávky nadobúda účinnosť okamihom doručenia potvrdenia objednávky kupujúcemu na e-mailovú adresu, ktorú kupujúci uviedol pri vyplnení objednávky v objednávkovom formulári.

 

3. Objednávka:

3.1 Objednávka vzniká vyplnením objednávkového formuláru na stránke e-shopu a to výberom tovaru, alebo služieb kupujúcim. Objednávku je možné poslať aj emailom alebo je možné ju vytvoriť aj telefonicky na telefónnom čísle uvedenom na e-shope. Pre úspešné a rýchle vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje vo formulári objednávky, zvoliť si z možností dodania (dopravy) a zo spôsobov platby za objednaný tovar alebo služby. Minimálna hodnota objednávky pre doručenie musí byť 15€.

3.2 Celková cena objednaného tovaru a služieb je uvedená v objednávke vrátane DPH a taktiež v e-mailovej správe potvrdzujúcej prijatie objednávky. Kupujúci sa môže oboznámiť s cenou tovaru, alebo služieb a ďalšími poplatkami ešte pred vykonaním objednávky na stránke e-shopu. Celková cena objednávky po vychystaní objednaného tovaru na doručenie sa môže líšiť +/- 10% z dôvodu rôznej konečnej gramáže mäsa, mäsových výrobkov, zeleniny a ovocia - (všeobecne váženého tovaru). Kupujúci bude vždy informovaný emailom alebo sms-kou, na email alebo telefónne číslo zadané do objednávkového formulára o konečnej výške sumy za objednávku.

3.3 Kupujúci odoslaním objednávky súhlasí s cenou objednaného tovaru a služieb, pričom po úplnom vyplnení a odoslaní sa objednávka stáva pre kupujúceho záväznou.

3.4 Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho je uzatvorená kúpna zmluva, ktorú je možné zmeniť, zrušiť alebo dopĺňať iba na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim.

3.5 Kupujúcemu je po vytvorení a odoslaní objednávky v e-shope automaticky generovaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky e-shopom. Účelom tohto e-mailu je informovať kupujúceho o prijatí objednávky predávajúcim a o jej potvrdení zo strany predávajúceho.

3.6 Kupujúci sa odoslaním objednávky zaväzuje k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru alebo služieb.

3.7 Predávajúci je oprávnený odmietnuť objednávku v prípade nekorektného správania kupujúceho, alebo aj bez uvedenia dôvodu, pričom kupujúceho o takejto skutočnosti informuje.

3.8 Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy v prípade jej neplatnosti, alebo ak sa napriek všetkému úsiliu predávajúcemu nepodarilo dodať tovar  z dôvodu, že tovar bol vypredaný, už sa nevyrába alebo nedodáva a nie je v možnostiach predávajúceho tento tovar zaobstarať, o čom kupujúceho informuje.

3.9 Kupujúci je plne uzrozumený s elektronickou komunikáciou s predávajúcim, predovšetkým prostredníctvom e-shopu, e-mailovej komunikácie alebo telefonickej komunikácie.

3.10 Vlastnícke právo predávajúceho prechádza na kupujúceho až momentom vyplatenia celej kúpnej ceny za predmet kúpnej zmluvy a jeho prevzatím.

3.11 Predávajúci si vyhradzuje právo v prípade tovaru, alebo služieb, ktoré sú vo vlastníctve predávajúceho, vybaviť uplatnené reklamácie kupujúcim až momentom zaplatenia úplnej kúpnej ceny predmetu kúpnej zmluvy.

3.12 Zákaz predaja alkoholu osobám mladším ako 18 rokov. Predávajúci si prostredníctvom prepravnej služby vyhradzuje právo požiadať prijímateľa balíka (nákupu, doručovaného tovaru), ktorého obsahom je alkoholický nápoj vyžiadať doklad preukazujúci vek prijímateľa.
 

4. Povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z uzatvorenej kúpnej zmluvy:

4.1 Zmluvné strany kúpnej zmluvy sú predávajúci a kupujúci.

4.2 Kupujúci má povinnosť:

 -          prevziať objednaný tovar,

-           zaplatiť predávajúcemu za tovar konečnú kúpnu cenu, uvedenú v potvrdzujúcej  

             objednávke alebo kúpnu cenu za tovar uvedenú na daňovom doklade – 

             bloček/faktúra

-           skontrolovať neporušenosť obalu prípadne aj samotný tovar pri jeho preberaní.

4.3 Predávajúci má povinnosť:

-           dodať kupujúcemu tovar, alebo služby v požadovanej kvalite, množstve a v cene uvedenej na stránke e-shopu a v objednávke,

-           zaslať kupujúcemu všetky dokumenty k tovaru alebo službám (faktúru/bloček (daňový doklad) za tovar alebo služby, reklamačný list, návod na obsluhu v slovenskom jazyku, prípadne iné) a to spolu s tovarom alebo dodatočne.

 

5. Platobné a dodacie podmienky:

5.1 Všetky uvádzané ceny pri tovare sú konečné vrátane 20 % DPH alebo 10 % DPH pre tovary kde podľa zákona je znížená DPH na 10%, prípadne vrátane všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí spotrebiteľ pre získanie tovaru zaplatiť. To sa netýka prípadných poplatkov za dodanie tovaru (dopravu a pod.), ktoré sú uvádzané až v rámci tzv. nákupného košíku a ich výška sa odvíja od voľby kupujúceho.

5.2 Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke e-shopu v momente vykonania nákupu.

5.3 Spôsoby, ktoré je možné využiť pri platbe za tovar a služby v našom e-shope:

  1. platba na dobierku (za tovar platíte priamo kuriérovi, (dopravcovi, doručovateľovi) pri jeho preberaní, platobnou kartou alebo v hotovosti), 
  2. platba v hotovosti alebo platobnou kartou pri osobnom prevzatí na predajni (Slovenské Pravno 88, 038 22 Slovenské Pravno),  
  3. platba prostredníctvom platobného terminálu pri osobnom prevzatí na predajni (platobnou kartou),

5.4 Poplatky za prepravu (poštovné a balné) sú uvedené v 6. bode všeobecných obchodných podmienok.

5.5 Tovar zostáva do úplného zaplatenia kúpnej ceny a jeho prevzatia kupujúcim majetkom predávajúceho, pričom nebezpečenstvo škody na veci prechádza prevzatím tovaru na kupujúceho.

5.6 Fakturačné údaje kupujúceho nie je možné po odoslaní objednávky dodatočne meniť.

5.7 Predávajúci má povinnosť do 3 pracovných dní od prijatia objednávky zaslať kupujúcemu tovar, ak sa nedohodli inak, alebo ak pri tovare nebola uvedená dlhšia dodacia lehota.

5.8 Tovar, ktorý je skladom sa expeduje podľa možností v čo najkratšom čase, alebo tak ako je napísane v sekcii info o donáške, podľa rozvozového plánu.

 5.9 V prípade, že sa v objednávke nachádza viacero druhov tovaru a služieb a časť z nich nie je na sklade,  informujeme kupujúceho o možnosti zaslania čiastočných zásielok.

5.10 Kupujúcemu sa zasiela daňový doklad – bloček alebo faktúra spoločne s dodávaným tovarom, alebo službami, vrátane návodu v slovenskom jazyku, prípadne iných dokumentov poskytnutých výrobcom k tovaru alebo službám.

5.11 Miesto, do ktorého je tovar dodávaný sa považuje za miesto plnenia.

5.12 Predávajúci uskutoční dodanie tovaru (dopravu) kupujúcemu prostredníctvom:

    - vlastnej dopravy,

    - prípadne prostredníctvom osobného odberu na prevádzke u predávajúceho.

5.13 Predávajúci si môže vyžiadať predloženie preukazu (občiansky preukaz, cestovný pas, vodičský preukaz) na overenie identity osoby preberajúcej objednávku, ktorá bola uhradená vopred prevodom na účet a to z dôvodu predchádzania vzniku škôd.

5.14 V prípade, ak je kupujúcim právnická osoba, tovar bude vydaný iba štatutárnemu orgánu danej právnickej osoby alebo osobe, ktorá sa preukáže písomným a osvedčeným splnomocnením na prevzatie tovaru. Predávajúci môže odmietnuť vydať tovar osobe, ktorá nesplní uvedené podmienky.

5.15 Kupujúcemu sa odporúča, aby bezprostredne pri dodaní tovaru prekontroloval v prítomnosti dopravcu stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť obsahu balíkov, poškodenie prepravného obalu) podľa priloženého prepravného listu.

 

6. Poplatky za doručenie a balné:

Platné pre okresy, mestá a obce kde predávajúci doručuje:

6.1 Doručenie tovaru je bezplatne na adresu kupujúceho zadanú pri objednaní tovaru, služby. Pre doručenie tovaru musí byť minimálna výška objednávky 15€.  

6.2 Ceny za doručenie a balné do iných miest, obcí a krajín kde predávajúci nedoručuje bezplatne sa vypočítavajú individuálne. Pre viac informácií nás kontaktujte na e-mailovej adrese: objednavky@naplnspajzu.sk alebo telefonicky. 

6.3 Kupujúci sa môže s predávajúcim dohodnúť aj na inom spôsobe zaslania tovaru a služieb než je uvedený v bode 6.1 a 6.2, ako aj na odlišných službách prepravy tovaru a cenách za tieto služby.

6.4 Predávajúci je oprávnený zaslať tovar, ktorý je okamžite dostupný v e-shope kupujúcemu a zvyšnú časť tovaru z objednávky doručiť kupujúcemu dodatočne po jeho naskladnení. Toto oprávnenie môže predávajúci využiť iba za predpokladu, že kupujúcemu nebude účtovať žiadne dodatočné poplatky za poštovné, okrem toho, ktoré bolo vyúčtované v objednávke.

 

7. Právo spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy a vrátiť tovar bez udania dôvodu:

7.1. Kupujúci má právo stornovať objednaný tovar alebo službu do 12 hodín od odoslania objednávky bez vypĺňania formuláru odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku a to bez storno poplatku. To neplatí pri tovare, ktorý je podľa objednávky kupujúceho vyrábaný, alebo upravený na zákazku podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovare vyrobeného na mieru alebo tovare určeného osobitne pre jedného kupujúceho.

7.2 Spotrebiteľ je oprávnený v súlade so zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o ochrane spotrebiteľa“) odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru, ak je predmetom kúpnej zmluvy práve dodanie tohto tovaru. Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť nasledujúci formulár: Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku.

7.3 Spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v súlade s bodom 7.2 pokiaľ sa jedná o predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo v ostatných prípadoch uvedených v § 7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Rovnako spotrebiteľ stráca právo na odstúpenie od zmluvy, pokiaľ neuplatní toto právo v súlade s § 8 cit. zákona v predchádzajúcej vete.

7.4 Ak sa spotrebiteľ rozhodne využiť právo uvedené v bode 7.2 VOP, je povinný odstúpenie od kúpnej zmluvy v písomnej forme, alebo na trvanlivom nosiči najneskôr v posledný deň určenej lehoty:

- odoslať e-mailom na adresu prevádzkovateľa e-shopu: objednavky@naplnspajzu.sk,

- alebo osobne doručiť na adresu predávajúceho (prípadne adresu prevádzky),

- prípadne písomné odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu na vyššie uvedené adresy.

7.5 Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať, alebo osobne doručiť tovar (predmet kúpy zo zmluvy, od ktorej odstupuje) spolu so všetkou priloženou dokumentáciou – napríklad originálom faktúry/bločku, návodom v slovenskom jazyku a prípadne inou dokumentáciou, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom. V súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa je spotrebiteľ povinný zaslať, alebo osobne odovzdať predmetný tovar a dokumentáciu najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Spotrebiteľom sa odporúča, aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene, najvhodnejšie ako poistenú zásielku. Tovar nezasielajte na dobierku, pretože tovar zaslaný takýmto spôsobom nebude prevzatý.

7.6 Prevádzkovateľ e-shopu v súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa vráti zaplatenú kúpnu cenu za tovar alebo služby, vrátane nákladov na dopravu ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy. Kúpnu cenu však predávajúci nemusí vrátiť skôr než mu bude doručený vrátený tovar, alebo mu spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru (toto neplatí v prípade, ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám).

7.7 Náklady spojené s vrátením tovaru znáša spotrebiteľ. 

7.8 Prípadné zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru znáša spotrebiteľ.

 

8. Náhrada škody pri neprevzatí tovaru:

8.1 Kupujúci je povinný prevziať objednaný tovar. Predávajúci má právo na náhradu škody podľa ust. § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka v prípade, ak kupujúci neprevezme od kuriérskej spoločnosti (dopravcu, prepravcu, doručovateľa), poštovú zásielku, objednaný tovar, službu, prípadne si objednaný tovar osobne neprevezme na prevádzke predávajúceho v odbernej lehote.

8.2 Právo na náhradu škody predajca nemá v prípade, ak kupujúci neprevezme objednaný tovar z dôvodu, že objednávku stornoval podľa bodu 7.1 VOP, alebo ak kupujúci odstúpil od zmluvy v súlade s týmito VOP a zákonom.

8.3 Predávajúci pri určovaní výšky náhrady škody vychádza predovšetkým z nákladov spojených s dopravou tovaru kupujúcemu, z výšky poplatkov za zaslanie tovaru kupujúcemu, z nákladov za balné, expedíciu, prípadne iných nákladov, ktoré predávajúcemu vznikli pri vybavovaní predmetnej objednávky, pričom je oprávnený si nárokovať okrem vzniknutej škody aj ušlý zisk.

8.4. Predávajúci je oprávnený neuplatniť si právo na náhradu škody, alebo si uplatniť toto právo iba čiastočne.

 

9. Ochrana osobných údajov:

9.1. Kupujúci (zákazník) e-shopu www.naplnspajzu.sk odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil so Zásadami ochrany osobných údajov, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP, viac informácií o Zásadách ochrany osobných údajov aj na tomto odkaze: http://www.naplnspajzu.sk/gdpr .

 

10. Záručné podmienky:

10.1 Predávajúci nesie zodpovednosť za vady predanej veci (tovaru alebo služby), ktoré má vec pri prevzatí kupujúcim. Kupujúci si môže uplatniť svoje práva podľa § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka v súlade so zákonom a záručnými podmienkami podľa bodu 10.2 VOP.

10.2 Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť všeobecných obchodných podmienok a platnými právnymi predpismi SR. Ako záručný list slúži nákupný doklad.

 

11. Záverečné ustanovenia:

11.1 Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa riadia ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. obsahom objednávky a potvrdenia objednávky), ustanoveniami týchto VOP, príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníka, pričom ustanovenia zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov. Takisto aj ustanovenia týchto VOP majú prednosť pred dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.

11.2 Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. Akékoľvek zmeny týchto VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke (e-shope) www.naplnspajzu.sk.

11.3 V prípade zmeny VOP, prípadne reklamačných podmienok, sa právne vzťahy pri uzatváraní kúpnej zmluvy a po jej uzatvorení riadia prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a ktoré boli prístupné na internetovej stránke (e-shope) www.naplnspajzu.sk.

11.4 Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky vyjadrené v Reklamačnom poriadku podľa bodu 10.1 VOP.

11.5 Odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje, že si prečítal všeobecné obchodné podmienky ako aj reklamačné podmienky a oboznámil sa s ich znením.

11.6 Tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky (Reklamačný poriadok) sú zverejnené na internetovej stránke www.naplnspajzu.sk a taktiež sú prístupné k nahliadnutiu kupujúcemu na prevádzke predávajúceho – Slovenské Pravno 88, 038 22 Slovenské Pravno. Po odoslaní objednávky kupujúcim sú tieto VOP a reklamačné podmienky doručené kupujúcemu aj v prílohe e-mailu, ktorým predávajúci potvrdzuje prijatie objednávky.

11.7 V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto VOP je alebo sa stane neplatným, neúčinným, prípadne nevykonateľným, platnosť, účinnosť a vykonateľnosť ostatných ustanovení VOP tým nie je dotknutá, pokiaľ to nevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia. Strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení kúpnej zmluvy alebo týchto VOP je neplatné, neúčinné, prípadne nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najvyššej miere plniť účel pôvodného ustanovenia.

11.8 Ak nastane situácia, že spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu, alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho s písomnou žiadosťou o nápravu. V prípade, že predávajúci  žiadosť kupujúceho o nápravu zamietne, alebo sa k nej nevyjadrí do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ môže v súlade § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim - prevádzkovateľom e-shopu (www.naplnspajzu.sk) je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk), prípadne iná príslušná oprávnená právnická osoba, ktorá je zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s). Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených príslušných subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

11.9 Ostatné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim pri vytvorení objednávky a uzatvorení kúpnej zmluvy prostredníctvom tohto e-shopu, ktoré nie sú priamo upravené v týchto všeobecných obchodných podmienkach, alebo v ich neoddeliteľných súčastiach sa riadia podľa príslušných ustanovení najmä zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v platnom znení, prípadne aj zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

11.10 Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 08.05.2020.

 

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte s využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.

SÚHLASÍM ODMIETNUŤ